Voorbeelden waar discipline werkt

Voorbeelden waar discipline met billenkoek werkt

Er zijn veel voorbeelden waar met een duidelijke, gestructureerde en consequente aanpak van meiden goede resultaten te bereiken zijn.

Studentes en studiebegeleiding

Veel studentes kunnen studiebegeleiding goed gebruiken. Straf krijgen als je straf verdient is alleen maar logisch.

Veel studentes kunnen studiebegeleiding goed gebruiken. Straf krijgen als je straf verdient is alleen maar logisch.

Om een studie met succes af te kunnen sluiten is een zekere mate van discipline nodig. De ene persoon kan deze discipline met relatief gemak opbrengen, voor een andere persoon is dit moeilijker. Dat is op zich niet problematisch, er zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen. Het wordt pas problematisch en schadelijk als je er niks aan doet. Er is dan ook sprake van maatschappelijke schade: jaarlijks moeten duizenden studenten met hun studie ophouden omdat ze onvoldoende studiepunten halen terwijl er geen sprake van is dat ze niet zouden kunnen of willen. Meestal ligt het probleem (én de oplossing) veel meer op het disciplinaire vlak.

Er zijn veel studentes die bijles of studiebegeleiding voor zichzelf regelen. Dat werkt natuurlijk alleen als studiediscipline daarbij een belangrijke plaats inneemt. Dat betekent meestal voor de studente een verandering van gedrag en houding, waardoor het studeren veel meer een logisch onderdeel van het leven wordt.

Een goede aanpak om gedragsverandering te bereiken kenmerkt zich door duidelijkheid over verwachtingen en consequenties. Voor vrijblijvendheid en onverschilligheid is hier geen plaats.

In de Daphne Methode is het uitgangspunt dat studentes verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen keuzes. Een verkeerde of onterechte keuze (bijvoorbeeld: minder studeren dan afgesproken is) mag niet zonder consequenties blijven. Voor veel meiden is de beste consequentie is zo’n geval dat ze een klinkend pak op de billen krijgen.

Er zijn studentes die uit zichzelf regelen en afspreken dat ze op hun billen krijgen als ze te weinig studeren. Dat dit steeds vaker gebeurt blijkt uit gesprekken, forums op internet en via kennissen. Het is ook niet raar, omdat het op die manier het beste werkt. Het is wel lastig om het als studente zelf te regelen, omdat je steeds moet uitleggen wat je wilt en niet iedereen dit direct begrijpt.

Binnen het vroegere Daphne en de huidige voortzetting daarvan is deze keuze vanzelfsprekend. Je hoeft dan niks uit te leggen en je komt veel meiden tegen die in precies dezelfde situatie zitten. Dat schept een sterke band. Dankzij deze studiebegeleiding op de ‘Daphne methode’ zijn al heel wat meiden afgestudeerd die anders waarschijnlijk, vooral naar hun eigen verdriet, afgehaakt zouden zijn. Dat ze in dat proces regelmatig een stevig pak op hun blote billen gekregen hebben, voelt voor hen alleen maar logisch en terecht.

Dat zal ze leren!

‘Wie niet horen wil moet voelen’ was vroeger een algemeen motto en billenkoek was algemeen in gebruik.

‘Wie niet horen wil moet voelen’ was vroeger een algemeen motto en billenkoek was algemeen in gebruik.

Afgezien van de meest recente decennia, is straf een fenomeen dat van alle tijden is geweest en onlosmakelijk met het opgroeien en leren verbonden was. Het is pas recentelijk dat straf door een grote groep mensen als minder wenselijk gezien.

Enige decennia geleden was juist een consequente aanpak in de opvoeding de norm. Het onbestraft laten van overtredingen werd als onverantwoord en onverschillig beoordeeld en afgekeurd. Het psychologiseren en beredeneren zoals we dat nu doen, hoorde nog niet tot de cultuur. “Wie niet horen wil moet voelen” en “dat zal ze leren” juist veel meer. Een draai om de oren als correctie bij kleine zaken en billenkoek als straf waren volkomen natuurlijke onderdelen van de opvoeding.

In het algemeen werd een pak op de billen gezien als de natuurlijke en logische manier om een kind te straf te geven. Vanuit een christelijke traditie (“spaart de roede niet!”) werd dit ook ondersteund en aangemoedigd. Het was geen mishandeling, maar het was juist een (soms noodzakelijke) uiting van ouderlijke zorg en liefde. Er was ook geen associatie met sex. In veel gezinnen gingen kinderen die straf verdiend hadden per definitie over de knie om een pak op de blote billen te krijgen. Ongeacht de leeftijd en ongeacht het geslacht. Soms ook: ongeacht wie er op dat moment aanwezig zijn.

De manier waarop lijfstraf vroeger een onderdeel van de opvoeding en het normale huiselijke leven was verschilde per plaats, tijd en cultuur. De leeftijd waarbij billenkoek het aangewezen middel was varieerde.

Soms werd het vooral bij jongere kinderen toegepast, waar met woorden nog niet zoveel bereikt kon worden. Een “short sharp shock” werkte zoveel beter. Er waren ouders die het minder passend vonden als de kinderen ouder werden.

Een ander standpunt was dat vooral bewuste overtredingen en bewuste ongehoorzaamheid niet onbestraft mochten blijven. Dat betekende dat oudere kinderen, die in het volle besef van het feit dat ze dingen deden die niet mochten daarvoor gestraft moesten worden. Dat zal ze leren! (Want anders leren ze dat het er geen consequenties zijn.) Indien deze visie aangehangen werd, bleef gedurende de hele middelbare school / High School periode een consequent pak op billen de meest toegepaste straf. Niet alleen thuis, maar meestal ook op school.

Meisjes kregen langer en harder op hun billen

Bij volwassen meiden mag de billenkoek stevig zijn om de boodschap goed over te brengen.

Bij volwassen meiden mag de billenkoek stevig zijn om de boodschap goed over te brengen.

Het varieerde of alleen jongens of ook meisjes straf op hun billen kregen.

Vaak was het de praktijk dat jongens zich sneller kwalificeerden voor straf omdat ze nou eenmaal meer risico’s namen en kattenkwaad uithaalden.

Aan de andere kant waren veel ouders van mening dat juist bij meisjes de anatomie en de persoonlijkheidsstructuur uitermate geschikt waren voor deze vorm van straf.

Als meisjes over de knie werden gelegd voor een pak op hun blote billen, bleken ze dit meestal voortreffelijk te incasseren, te absorberen en te incorporeren. Meisjes die net op hun blote billen hadden gekregen waren daarna vaak rustiger, stralender, minder kattig en aangenamer in de omgang. Bij jongens, zeker op oudere leeftijd, was het effect vaak negatiever. Het gevoel dat bij jongens achterbleef was vaak meer in de sfeer van protest, belediging of wrok.

Meestal ging het toepassen van billenkoek bij meisjes langer door dan bij jongens. Dat gold zeker voor de problematiek rond het op tijd thuis zijn ‘s avonds. Het was niet ongebruikelijk dat aan een meisje te verstaan werd gegeven dat zolang ze thuis verbleef de regels van het huis golden. Tot het moment waarop het meisje het ouderlijk huis verliet om te trouwen werd ze in voorkomende gevallen gestraft met een pak op de billen, waarna aansluitend de nieuwe echtgenoot doorging in dezelfde traditie.

Billenkoek tijdens de hele schoolcarrière

Op sommige Amerikaanse High Schools krijg je tot in de examenklas met de paddle op je billen.

Op sommige Amerikaanse High Schools krijg je tot in de examenklas met de paddle op je billen.

Tegen deze achtergrond werd het toepassen van lijfstraf op de billen op Amerikaanse scholen gedurende een zeer lange periode als vanzelfsprekend en logisch gezien. Dat gold in het midden van de vorige eeuw voor bijna alle staten in Amerika.

Voor de gehele schoolcarrière, van vijfjarige kleuter tot 18-jarige senior, was billenkoek de vanzelfsprekende manier om gecorrigeerd te worden. De jongsten werden over de knie gelegd en als je ouder was moest je krom staan en kreeg je ‘swats‘ of ‘licks‘ met een paddle. Over het algemeen: indrukwekkend hard. Meestal gebeurde (en gebeurt) dat op de kleding, maar op je onderbroek of (vooral vroeger) op je blote billen kwam ook voor.

Je kreeg destijds, en ook bijna op elke Amerikaanse school, gegarandeerd op je billen als je je huiswerk niet had gemaakt, ongehoorzaam was of te veel praatte in de klas. Ook als je in de examenklas zat. Het werd gezien als een normaal deel van het leven.

Op dit moment is op veel scholen, met name in de landelijke gebieden van de zuidelijke Staten van Amerika, “corporal punishment” nog steeds een veel toegepaste disciplinaire maatregel. Dat geldt niet alleen voor Primary Schools, maar ook voor High Schools, waarbij het gaat om studenten tussen de 14 en 18 jaar. Dat betekent dat je als achttienjarige meid een pak op je billen kan krijgen als je herhaaldelijk te laat komt, je huiswerk niet gemaakt hebt, teveel kletst in de klas, je auto verkeerd parkeert of andere overtredingen begaat.

Op scholen waar het als een optie wordt gebruikt, blijkt dat de meeste studenten en studentes kiezen voor een pak op de billen met de paddle boven andere mogelijkheden als nablijven en schorsing, onder het motto “get it over with”.

Zonder discipline geen (top)sport

In veel sporten werd en wordt billenkoek gebruikt tot op het hoogste niveau en turnen is daar zeker een voorbeeld van.

In veel sporten werd en wordt billenkoek gebruikt tot op het hoogste niveau en turnen is daar zeker een voorbeeld van.

In de tijd dat lijfstraf meer geaccepteerd was, waren het vooral sportcoaches die hier vanzelfsprekend gebruik van maakten. Het verhoogt de discipline, de inzet, de saamhorigheid en daardoor ook het resultaat. Als je in een topteam van een Amerikaanse High School of een Oostblokland zat werd je soms zeer hardhandig op je billen gemotiveerd. Voor zaken als een slechte houding, te laat komen of overtredingen kon je van de trainer op je billen krijgen. Toch was je vrijwillig lid van zo’n team. Het was geaccepteerd en het werkte.

Maar ook op scholen waren het vooral de gymnastiekleraren en de coaches die de toegevoegde waarde van lijfstraf hadden leren waarderen. Ze lieten er geen misverstand over bestaan dat een pak op je billen altijd tot de mogelijkheden behoorde.

Als er een aanleiding was werd dat dreigement ook direct tot uitvoering gebracht. Een coach legde dat als volgt uit: “I’ve been a high school coach of girls’ volleyball for many years and have learned that nothing is more effective in maintaining discipline than the possibility and judicious use of of swats. A good paddling results in an instantaneous attitude adjustment!

Uit eigen ervaring kunnen we dat beamen. Voor veel meiden geldt dat niets zo effectief is en zoveel effect heeft als een stevig pak op haar (blote) billen.

Werkneemsters, secretaresses en stagiaires

Er zijn directeuren die vinden dat secretaresses die fouten maken op hun billen moeten krijgen. Er zijn vrouwen die dat vrijwillig accepteren omdat ze dat eigenlijk wel logisch vinden.

Er zijn directeuren die vinden dat secretaresses die fouten maken op hun billen moeten krijgen. Er zijn vrouwen die dat vrijwillig accepteren omdat ze dat eigenlijk wel logisch vinden.

In de afgelopen jaren zijn we meerdere directeuren (-grootaandeelhouders) tegengekomen die er een duidelijke voorkeur voor hebben dat een werkneemsters die bij hen in dienst is en vooral de secretaresse met wie ze samenwerken accepteert dat ze van haar leidinggevende straf kan krijgen, en dat die straf per definitie zal bestaan uit een stevig pak op de billen.

Omdat het lastig is om dit soort afspraken te maken met werkneemsters waarmee uitsluitend een zakelijke band bestaat, wordt het eerste contact meestal via een ‘on-topic’ forum gelegd. Als de klik er is en dame in kwestie heeft de persoonlijke kwaliteiten die hoort bij het functieniveau regelt de directeur vervolgens dat ze als werkneemster aangenomen wordt.

Vanaf dat moment is er een door beide partijen gewenste verstandhouding van kracht, waarbij de directeur het recht heeft zijn secretaresse een pak op haar billen te geven als ze dat verdient. Aanleidingen zijn dan slordigheden, vergeetachtigheid, verkeerde attitude of ongehoorzaamheid. De straf wordt dan ten uitvoer gebracht op een geschikt moment, bijvoorbeeld als de overige personeelsleden al naar huis zijn.

Het is jammer dat er zoveel kunstgrepen nodig zijn om zoiets tot stand te brengen en zoveel voorzichtigheid noodzakelijk is om het in stand te houden.

Het aardige is dat zo op een moderne manier een zakelijke relatie ouderwets klassiek gemaakt wordt. Ook in vroegere tijden was het niet ongebruikelijk dat een secretaresse van haar chef een pak op haar billen kreeg als ze het ernaar gemaakt had, maar dat was in een tijd dat men er veel breder van uitging dat een meisje of vrouw in het kader van een gezagsrelatie nooit te oud was om op haar billen te krijgen of over de knie gelegd te worden.

Tegenwoordig is het zo dat er absoluut veel secretaresses (maar ook werkneemsters met een ander beroep) zijn die van tijd tot tijd een stevig pak op hun billen goed zouden kunnen gebruiken, en dat in feite ook ruimschoots verdienen. De kwaliteit van het afgeleverde werk zal daardoor ook zeker verbeterd worden. Het is in feite in ieders belang, alleen binnen de huidige opvatting niet mogelijk om te realiseren.

Tijdens je stage op je billen krijgen

Ook tijdens de stage kun je op je billen krijgen.

Ook tijdens de stage kun je op je billen krijgen.

We kennen ook situaties waarbij meiden die in een bedrijf stage deden, van hun stagebegeleider straf op hun blote billen konden krijgen. In sommige gevallen was er al vooraf al sprake van een begeleiderssituatie, waarbij de begeleider vervolgens ook een stage binnen zijn eigen bedrijf heeft geregeld. In andere gevallen werd de stagiair vooraf gewaarschuwd dat ze bij herhaling van een bepaalde overtreding de volgende keer billenkoek zou krijgen. Dat was ook wat er ging gebeuren. De meiden die we kennen en dit meegemaakt hebben, vonden het wel terecht dat ze billenkoek kregen.

In feite is er tijdens een stage sprake van een leersituatie, waarin het niet onlogisch is dat er soms gecorrigeerd moet worden. Bij veel meiden kan zo’n correctie het beste via de billen afgehandeld worden. Het feit dat je in een werk- en leeromgeving zit waar op je gelet wordt en waar het vanzelfsprekend is dat je op je billen krijgt als dat beter is, is voor veel meiden een optimale situatie.

Omdat een stage een beperkte doorlooptijd heeft, is het niet zo logisch dat er specifiek gezocht wordt naar een stagiaire bij wie een dergelijke benadering passend is. Het is meestal de voortzetting van een bestaande situatie, en het is heel mooi als dat kan.

Voor hoeveel meiden is dit een passende aanpak?

Er zijn heel veel meiden bij wie een verdiend pak op de billen heel goed zou werken.

Er zijn heel veel meiden bij wie een verdiend pak op de billen heel goed zou werken.

Als meisje denk je misschien dat je de enige bent die zich afvraagt hoe het zou zijn om streng en duidelijk aangepakt te worden en straf op de billen te krijgen als je dat verdient. Je kunt er zeker van uitgaan dat je absoluut niet de enige bent met dit soort gedachten. De grote vraag is natuurlijk hoeveel meiden behoefte en baat hebben bij een dergelijke aanpak. Hoeveel meiden denken er wel eens aan om straf op hun billen te krijgen?

Precies weten we dat niet. Wetenschappelijk is dit moeilijk om vast te stellen. Ondanks het feit dat het historisch misschien wel heel passend kan zijn en goed kan voelen, is er ook sprake van een groot taboe. Het openlijk aan mensen vragen zal zeker niet goed mogelijk zijn en tot betrouwbare resultaten leiden.

Gebaseerd op 10 jaar Stichting Daphne, bronnen als het ‘Shere Hite Report’ en diverse enquêtes die in Amerika uitgevoerd zijn, hebben we de volgende hypothese.

Het is zeker zo dat deze aanpak niet voor iedereen geschikt is. We denken dat één meisje op elke 7 er niet aan moet denken straf te krijgen. Het past absoluut niet en het werkt allemaal maar afstotelijk en tegendraads. Dat is prima, een volstrekt te respecteren opvatting..

We denken ook dat bij één op elk 7 meisjes het juist heel goed past om op deze klassieke manier duidelijk en consequent te zijn. Voor één op elke 7 meisjes is een pak op hun billen het beste wat ze kan gebeuren.

De anderen zitten daartussenin.

Ter vergelijking: voor een Amerikaans tv-programma (te vergelijken met “Wat vindt Nederland?” gepresenteerd door Jack Spijkerman) is uitgezocht hoeveel volwassen Amerikanen op hun billen hadden gekregen als volwassene. Het resultaat was 14 %. Dat is één op elke 7.

Als deze hypothese klopt, betekent het dat er meer meiden zijn bij wie een pak op de billen goed zou passen, dan dat er homoseksuele meiden zijn. In het algemeen wordt aangenomen dat 7 % homoseksueel is. Een verschil is echter dat het tegenwoordig bijna overal geaccepteerd is als je homoseksueel bent.

Daarnaast is het uiteraard zo dat beide groepen elkaar niet uitsluiten, integendeel. Er zijn ook veel lesbische meiden die weten dat ze van tijd tot tijd een goed pak op hun billen nodig hebben.

Spanking als onderdeel van je leven

Het heeft veel voordelen als je spanking op een goede manier in je leven kunt integreren.

Het heeft veel voordelen als je billenkoek op een goede manier in je leven kunt integreren.

Er zijn heel veel meiden die hun leven inmiddels zo hebben ingericht dat ze daadwerkelijk op hun billen krijgen. Soms in het kader van een relatie, een spel, of anders. Uiteraard is iedereen anders en dat geldt ook hier. Wat voor type meiden zijn dat die op hun billen krijgen?

  • Sommigen vinden het gewoon spannend, behulpzaam, werkzaam of nuttig.
  • Sommigen vinden het fijn om even de controle uit handen te geven (hoe moeilijk dat soms ook is).
  • Sommigen vinden het bij uitstek passen bij hun vrouwelijkheid om een prikkelende toespraak te krijgen en over de knie gelegd te worden.
  • Sommigen vinden het gewoon logisch dat ze geconfronteerd worden met de consequenties van hun eigen gedrag en zouden het missen als het niet zou gebeuren.
  • Sommigen zijn blij als er iemand optreedt en een daad stelt.
  • Sommigen zijn blij dat er in aanvulling op gepraat ook echt iets gebeurt.
  • Sommigen zijn echte “meisje meisjes”, sommigen zijn “taaie bikkels”, de meeste zitten er tussenin maar allemaal hebben ze billen die maar beter gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is om door middel van een goed pak slaag uitgelegd te krijgen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is helemaal niet dramatisch en dat werkt al zo sinds er mensen zijn, dus ook vandaag.

Er zijn nog veel meer varianten en drijfveren en bovendien zijn alle combinaties mogelijk en komen in de praktijk ook voor.

Bij Daphne wordt een pak op de billen vooral ingezet voor discipline, als middel om te groeien en als middel om ongewenst gedrag te verminderen. Bij meiden bij wie het past (onze hypothese: één op elke 7) is er niets dat beter werkt dan een goed pak op haar billen. In principe krijgt ieder meisje bij ons altijd op haar blote billen omdat er geen goede reden is om het anders te doen.

Bijvoorbeeld: Daphne

Bij Daphne is billenkoek voor studerende meiden en vrouwen volkomen vanzelfsprekend.

Bij Daphne is billenkoek voor studerende meiden en vrouwen volkomen vanzelfsprekend.

Er kan teruggekeken worden op bijzonder fenomeen dat gedurende 10 jaar in Nederland bestaan heeft: Stichting Daphne. Een stel sterke zelfbewuste meiden die uit eigen kiest voor een structuur waarbinnen het goed lukt om plannen waar te maken. Het is een structuur die past omdat het vanzelfsprekend is dat ze een klinkend pak op hun blote billen krijgt als ze zich niet aan hun afspraken houdt.

De resultaten zijn nog steeds opmerkelijk te noemen. Bij zeer veel meiden is het plezier in het leven en het succes in de studie enorm toegenomen. Vaak was er sprake van een daadwerkelijke bevrijding en omwenteling. Zaken die voorheen als onoverkomelijk gezien werden, kwamen stap voor stap binnen handbereik om daarna zonder veel problemen beheerst te worden.

Ook opmerkelijk was de mate waarin Stichting Daphne voorzag in een behoefte. Er was geen sprake van gebrek aan belangstelling. Het was steeds een uitdaging om iedereen voorzien te krijgen en de aandacht te geven die passend was.

Het eerste contact kwam meestal tot stand via een website, de chat of gesprekken met vriendinnen die al bij Daphne actief waren. Als er een kennismaking volgde voelde dat vaak als thuiskomen. Dat gold zowel voor de sfeer, het contact met de meiden onderling maar ook voor de vanzelfsprekendheid van straf op de billen.

Voor sommigen (één op elke 7) extreem raar en verwerpelijk. Voor Daphne meiden zelf (en voor één op elke 7 meiden) extreem logisch maar in het begin even wennen.